Amen­dement Weide­vogels ook buiten de weide­vo­gel­kern­ge­bieden meenemen in afwe­gingen peil­be­sluiten


18 december 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 december 2O19,

Constaterende dat:

  • De weidevogelpopulatie in ons beheergebied onder druk staat.
  • De ontwerp beleidsnota peilbeheer aangeeft alleen te kijken naar weidevogels in zogenaamde weidevogelbeheergebieden.
  • Er twee weidevogelkerngebieden zijn binnen HDSR (een strook tussen Woerden en Kockengen en een gebiedje onder Oudewater).
  • We bij nieuwe peilbesluiten in het landelijk gebied ook buiten deze twee kerngebieden zouden moeten kijken naar weidevogels.
  • Een verwijzing naar Factsheet 10 (Weidevogels) bij de afweging van beleidsthema's ontbreekt.

Besluit:
de tekst van de ontwerp beleidsnota peilbeheer pagina 48, 1e punt bij beleidsuitgangspunten, zijnde:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in de weidevogelkerngebieden af bij het opstellen van een peilbesluit.'

Te vervangen door:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in het landelijk gebied mee bij het opstellen van een peilbesluit.'

En daarnaast de tekst op pagina 17, punt Vlll, zijnde:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in weidevogelkerngebieden af bij het opstellen van een peilbesluit [F10].'

Te vervangen door:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in het landelijk gebied mee bij het opstellen van een peilbesluit [F10].'

En daarnaast de tekst op pagina 10, onder punt 3.3a, zijnde:
a) Waterkwaliteit en ecologie (factsheet 9);

Te vervangen door:
a) Waterkwaliteit en ecologie (factsheet 9 en 10);


Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, AWP, CU, LNE, WN, 50PLUS, CDA, W@I, PvdA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement Bodemdaling en broeikasgassen als mee te wegen beleidsthema in peilbesluiten

Lees verder

Amendement Evenwichtige peilafweging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer