Amen­dement Weide­vogels ook buiten de weide­vo­gel­kern­ge­bieden meenemen in afwe­gingen peil­be­sluiten


18 december 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 december 2O19,

Constaterende dat:

  • De weidevogelpopulatie in ons beheergebied onder druk staat.
  • De ontwerp beleidsnota peilbeheer aangeeft alleen te kijken naar weidevogels in zogenaamde weidevogelbeheergebieden.
  • Er twee weidevogelkerngebieden zijn binnen HDSR (een strook tussen Woerden en Kockengen en een gebiedje onder Oudewater).
  • We bij nieuwe peilbesluiten in het landelijk gebied ook buiten deze twee kerngebieden zouden moeten kijken naar weidevogels.
  • Een verwijzing naar Factsheet 10 (Weidevogels) bij de afweging van beleidsthema's ontbreekt.

Besluit:
de tekst van de ontwerp beleidsnota peilbeheer pagina 48, 1e punt bij beleidsuitgangspunten, zijnde:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in de weidevogelkerngebieden af bij het opstellen van een peilbesluit.'

Te vervangen door:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in het landelijk gebied mee bij het opstellen van een peilbesluit.'

En daarnaast de tekst op pagina 17, punt Vlll, zijnde:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in weidevogelkerngebieden af bij het opstellen van een peilbesluit [F10].'

Te vervangen door:
'Het waterschap weegt het belang van weidevogels in het landelijk gebied mee bij het opstellen van een peilbesluit [F10].'

En daarnaast de tekst op pagina 10, onder punt 3.3a, zijnde:
a) Waterkwaliteit en ecologie (factsheet 9);

Te vervangen door:
a) Waterkwaliteit en ecologie (factsheet 9 en 10);


Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, AWP, CU, LNE, WN, 50PLUS, CDA, W@I, PvdA

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer