Amen­dement Bodem­daling en broei­kas­gassen als mee te wegen beleids­thema in peil­be­sluiten


18 december 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 december 2O19,

Constaterende dat:

  • Peilbesluiten veel invloed hebben op bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen.
  • De ontwerp beleidsnota peilbeheer in hoofdstuk 2 aangeeft dat bodemdaling en CO2 belangrijke aspecten zijn in relatie tot peilbesluiten.
  • N.a.v. de motie Bodemdaling, (27 juni 2018, ingediend door WN, PvdA, CU, CDA en PvdD) is besloten om bij de herziening van de nota peilbeheer standaard de effecten van varianten op bodemdaling en broeikasgassen in beeld te brengen.
  • Bodemdaling en broeikasgassen niet als mee te wegen beleidsthema in de hoofdtekst op pagina 10 benoemd zijn.

Besluit:
De tekst van de ontwerp beleidsnota peilbeheer, pagina 10, kopje 3.3 Meewegen van overige beleidsthema's, onder h. Kwetsbare bebouwing, ...

aan te vullen met:
i. Bodemdaling en broeikasgassen


Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille


Voor - PvdD, AWP, 4 leden van LNE, 50PLUS, PvdA, WN, CDA, CU
Tegen - 3 leden van LNE, VVD, W@I


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, AWP, 50PLUS, PvdA, WN, CDA, CU, LNE

Tegen

VVD, LNE, W@I

Lees onze andere moties

Amendement Biodiversiteit als speerpunt in duurzaamheidsagenda

Lees verder

Amendement Weidevogels ook buiten de weidevogelkerngebieden meenemen in afwegingen peilbesluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer