Amen­dement Biodi­ver­siteit als speerpunt in duur­zaam­heids­agenda


20 november 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 20 november 2019,

Constaterende dat:

  • in het coalitieakkoord het thema Biodiversiteit genoemd is als regulier onderdeel van het duurzaamheidsprogramma waarvoor een agenda biodiversiteit wordt opgesteld.
  • biodiversiteit in ons beheergebied de afgelopen decennia is verslechterd en dat wij als waterschap met beleid, projecten, beheer en onderhoud veel kunnen betekenen voor de biodiversiteit in ons beheergebied.
  • Document ecologie en biodiversiteit als aparte doelstelling genoemd

Besluit:
de tekst van de ontwerp begroting op pagina 42, kopje ‘Gezond water’, derde zin, zijnde:
‘Binnen de duurzaamheidsagenda werkt het waterschap aan drie speerpunten; energietransitie, grondstoffen terugwinnen (circulaire economie) en duurzame grond-, wegen waterbouw (DGWW).

Te vervangen door:
‘Binnen de duurzaamheidsagenda werkt het waterschap aan vier speerpunten; energietransitie, grondstoffen terugwinnen (circulaire economie), duurzame grond-, weg- en waterbouw (DGWW) en biodiversiteit.


En gaat over tot de dag.

Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille

Mede ondertekend door: Algemene Waterschapspartij, Christen Unie, 50PLUS en CDA


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AlgemeneWaterschapspartij, ChristenUnie, 50PLUS, CDA

Tegen