Amen­dement HDSR onder­steunt het maken van ruim­te­lijke keuzes


20 november 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 20 november 2019,

Constaterende dat:

  • dat HDSR een belangrijke ondersteunende rol heeft bij het robuust en duurzaam inrichten van ons beheergebied middels onder meer de wateragenda, het overleg met gemeente en provincie, stresstesten, en het maken van peilbesluiten in overleg met de omgeving.

Overwegende dat:

  • het adagium ‘functie volgt peil’ staand beleid is bij o.a. Provincie Utrecht;
  • HDSR in haar beleidsstukken en communicatie duidelijk moet laten zien dat HDSR op een actieve manier bijdraagt aan het robuust en duurzaam inrichten van het beheergebied.

Besluit:
de tekst van de begroting op pagina 23, Voldoende water eerste zin, zijnde:
‘Binnen dit thema gaat het om functies te bedienen met een passende waterhuishouding en het omgaan met teveel en te weinig water.’

Te vervangen door:
‘Binnen dit thema gaat het erom dat wij helpen om ruimtelijke functies en grondgebruik zo goed mogelijk te laten passen bij de waterhuishouding en streven wij ernaar om functies te bedienen met een passende waterhuishouding.’

En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille

Mede ingediend door: Algemene Waterschapspartij en 50PLUS


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AlgemeneWaterschapspartij, 50PLUS

Tegen