Voor­jaarsnota & Algemene Beschou­wingen


28 juli 2017

AB 28 juni 2017

"Papa, je moet kiezen..!"

"Wat bedoel je, hoezo kiezen?"

"Ja kies nou maar gewoon!"

"Maar wat bedoel je dan, wat moet ik kiezen?"

"Je moet nu kiezen!"

"Uhhh ja, nou, doe maar Doornroosje ofzo."

"Neeeeheeee, dat bedoel ik niet."

Voorzitter, dit was een aantal dagen lang een terugkerend ritueel tussen mijn dochtertje van 6 en mijzelf, waarbij ik in de keuken stond en zij voor de tv zat. Totdat ik op het goede moment langs de tv liep en bemerkte wat ze bedoelde.

Mijn dochter kijkt graag naar de tv zender Disney junior en daar liet men bij tijd en wijle een filmpje zien van Disney prinsessen, waarbij een mannenstem ongeveer de volgende woorden sprak: Wat is jouw wens voor je kleine meisje? Hoe wil jij dat ze de wereld ziet? Zorgeloos? Moedig? Vol verwondering? Wil je haar de kracht geven om dapper te zijn? Vastberaden? Avontuurlijk? Wil je dat ze onbegrensd duft te dromen? Voor elke droom is er een prinses die laat zien dat alles mogelijk is. Toen ik dat had gezien, vroeg ze weer: "Wat kies jij voor mij?" Mijn wedervraag was echter "Wat zou je willen dat ik kies?"

"Onbegrensd dromen, dat wil ik", antwoorde ze.

Voorzitter, dat zette mij aan het denken. Onbegrensd dromen, wat mooi eigenlijk! Bij het lezen van de voorjaarsnota moest ik daar weer aan denken: onbegrensd dromen. En ik dommelde weg in een wereld zonder geïndexeerde nul-lijnen, zonder financiële beperkingen, zonder politieke onwil, zonder gezever over punten en komma's. Maar naar een waterschap waar alles mogelijk is.

Voorzitter, Als u mij toestaat te dromen, dan zie ik palingen die ongestoord onze polders intrekken. Dan zie ik vispasseerbare kunstwerken. Dan zie ik een waterschap dat op schema ligt ten aanzien van de KRW verplichtingen. Dan zie ik een waterzuivering die microplastics en medicijnresten uit het afvalwater haalt. Dan zie ik het meest duurzame waterschap van Nederland voor me.

Voorzitter, dan zie ik géén gedrocht van een muskusrattenvisie voor mij, tot stand gekomen onder druk van AGV die nota bene zelf de visie niet eens heeft vastgesteld, maar daarover straks bij de voorjaarsnota meer. Nee voorzitter, dan zie ik spelende muskusratjes voor mij, die blij zijn dat HDSR eindelijk eens wat doet aan preventie en alternatief, anders dan het voornemen tot totale uitroeiïng van deze dieren.

Voorzitter, Dan zie ik een veenweidegebied voor mij dat niet meer daalt. In dat kader zijn er ook wat interessante ontwikkelingen gaande op provinciaal niveau, waarbij ik vorige week geluiden heb mogen opvangen die wijzen op bereidheid tot een open discussie. Maar ook daarover straks meer. Dan zie ik dat vervuiling bij de bron wordt aangepakt. Dan zie ik een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer dat een constructieve bijdrage levert aan de KRW doelstellingen. Dan zie ik tariefdifferentiatie volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Dan zie ik dat mensen met een groene tuin beloond worden via bijvoorbeeld korting op de rioolheffing, zoals ook de waterschappen Limburg en Aa en Maas willen.

Voorzitter, realisatie van deze dromen is hoognodig. Zacht gezegd gaat het in ecologisch opzicht niet goed met de wereld. En dan had ik nu ongeveer een minuut aan voorbeelden paraat, maar omwille van de tijd heb ik die geschrapt.

Voorzitter, Het mooie is dat ik zeker weet dat ik niet alleen sta met mijn, tussen aanhalingstekens, dromen. In die zin hoeven dromen zeker geen bedrog te zijn. Onder het motto 'wie wat bewaard heeft wat' kwam ik onderlaatst bij het opruimen verschillende verkiezingsflyers tegen van andere partijen. Staat u mij toe hier wat punten uit te benoemen:

Zo lees ik dat Water Natuurlijk schoon water wil: rijk aan planten, vissen en andere dieren. En dat zij een kostenverdeling wil volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Zo lees ik dat Waterschap@ Inwonersbelangen natuurvriendelijke oevers wil aanleggen en de visstand wil verbeteren door de aanleg van vistrappen en het verbeteren van de bereikbaarheid van paaigronden. Zo lees ik dat de Algemene Waterschapspartij zuiveringsinstallaties wil voorzien van zonnepanelen en groene daken. Zo lees ik dat ook de VVD de vervuiler wil laten betalen. Zo lees ik dat de SGP de medicijnresten bij de bron wil aanpakken. Zo lees ik bij de PvdA een mooie uitspraak van de heer Reerink: Als je goed voor het water zorgt, is het een vriend en kun je ervan genieten. Zo lees ik bij de ChristenUnie dat men schoon genoeg heeft van plastic in het water. De flyer van het CDA liet verder niet veel anders weten dan dat men o.a. schoon water wil, maar er stond wel een hele mooie foto van onze heemraad op.

Voorzitter, we zijn nu op de helft van de huidige termijn. Dat nodigt uit tot terugkijken en tevens tot vooruitkijken. Wij zijn blij dat er over het algemeen een open houding is bij het college over meedenken van partijen die geen onderdeel uitmaken van de coalitie. In die zin voelt het ook niet als een klassieke coalitie-oppositie verhouding. En dat is goed! Zo hebben wij onder andere een constructieve bijdrage kunnen leveren aan onderwerpen als 'water in de stad' en duurzaamheid.

Voor de resterende periode in deze termijn mag u van ons verwachten dat wij ons blijven inzetten om onze dromen te verwezenlijken. Wij willen de groene buitenboordmotor zijn van het bootje dat HDSR heet. Hoeveel PK die buitenboordmotor bedraagt, hangt mede van u af, daar hebben wij u aller hulp bij nodig. Laten we in ieder geval koers zetten naar een waterschap dat duurzaam is, dat diervriendelijk is, gaat voldoen aan de KRW doelstellingen, en dat daarmee toekomstbestendig is.

Voorzitter, na het dromen keren we vanzelf terug in de realiteit van nullijnen en financiële kaders. Maar laten we niet al beginnen met denken in beperkingen. Eerst een duurzame visie en dan pas kijken hoe ver en hoe snel. Om nog even terug te keren naar het begin, in dit kader moest ik ook denken aan de woorden van wijlen Walt Disney: "The real problem in the world is that too many people grow up." Daarom voor de komende twee jaar een oproep aan ons allen: probeer een klein beetje te denken als een 6-jarig meisje en durf te dromen, durf onbegrensd te dromen. En dan weet ik zeker dat we gezamenlijk tot héél, en daar komt hij, PRUDENT* beleid komen.

Voorzitter, ik dank u wel.

Willem van der Steeg
AB-lid De Stichtse Rijnlanden

*Noot: Gebruik van het woord 'prudent' is verworden tot een soort 'running gag' in het waterschap.