Toespraak voor­jaarsnota 2014


2 juli 2014

Ons waterschap heeft veel leningen uitstaan, met andere woorden: hoge schulden. Op zich lijkt het een verstandige en logische stap, als je dan het jaarlijkse investeringsbedrag verlaagt, risicovolle investeringen mijdt en een grens stelt aan terugverdientijden bij investeringen. Maar stel nou dat je met een hoge investering op de langere termijn lagere kapitaallasten hebt dan met een lage investering en bovendien op het gebied van duurzaamheid een goede bijdrage levert? En stel nou dat je met een investering met een terugverdientijd van 12 jaar op de langere termijn lagere kapitaallasten hebt dan met een investering met een terugverdientijd van 10 jaar en bovendien een bijdrage levert op het gebied van duurzaamheid? Is het dan logisch om te kiezen voor de kortere verdientijd? Niet als je verder vooruit kijkt en bereid bent om over je eigen zittingsperiode als bestuurder heen te kijken, met andere woorden: rekening houdt met de portemonnee van burgers in de toekomst, en streeft naar duurzaamheid.

Duurzaamheid kan ook betekenen op langere termijn lagere kosten. Denk bijvoorbeeld aan Kamerik. Als duurzaamheid het uitgangspunt was geweest bij de besluitvorming, was er geen collectieve hoogwatervoorziening gekomen en had men enorm kunnen besparen op de kosten. Wij vinden het van belang dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder ook duurzaamheid, een vaste paragraaf wordt in de documenten die ter besluitvorming of consultering voorliggen, net zoals nu standaard een paragraaf m.b.t. communicatie in de oplegger staat. Wij willen daarom een motie indienen, waarvan het dictum luidt: Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om maatschappelijk verantwoord ondernemen als vaste paragraaf op te nemen in het format voor de bestuursvoorstellen.

Laten we daarnaast afstappen van rigide terugverdientijden en in plaats daarvan bekijken wat de uitgaven op de langere termijn betekenen voor de kapitaallasten en op het gebied van duurzaamheid. Graag zouden wij meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van duurzame energie investeringen, indien wij de terugverdientijd verhogen naar 15 jaar met daarbij informatie over de consequenties voor de kapitaallasten op de langere termijn. Zou het dagelijks bestuur een overzicht hiervan kunnen opstellen?

En als we nuttige en duurzame zaken uitvoeren, laten wij deze dan zo effectief mogelijk doen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van Fauna Uittreed Plaatsen (FUP's). Wij zijn het dagelijks bestuur erkentelijk voor het feit dat diervriendelijke oevers in het beleid vastgelegd worden, namelijk in de vorm van een paragraaf over FUP's in het oeverbeheerplan. De heer Beugelink plaatste hierbij echter wel de kanttekening dat er weinig tot niets bekend is over de vereisten aan FUP's. Om de inzet van FUP's zo effectief mogelijk te maken, pleiten wij voor onderzoek naar de vereisten aan FUP's. Wellicht kan volstaan worden met een literatuur onderzoeksstage; wij laten dat graag aan het inzicht van het DB over. Hiertoe dienen wij een motie in, waarvan het dictum luidt: Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om een onderzoek in te stellen naar de vereisten van FUP’s, waaronder onderlinge plaatsingsafstanden en geschiktheid per diersoort.

Tot slot: wij zouden het zeer kwalijk vinden als het vuilvissen stopgezet wordt, zoals nu aangekondigd wordt als bezuinigingsoptie in de Voorjaarsnota. In een mail naar aanleiding van vragen hierover van onze kant, heeft de heer Beugelink aangegeven over te willen stappen op preventie met als kanttekening dat dit zeer lastig is. Preventie is belangrijk, maar zolang de wateren vervuild worden, moeten wij gewoon blijven zorgen voor schone wateren. Dat is een kerntaak en daarop kunnen en mogen wij niet bezuinigen. Bij stopzetting zou alleen het vuil bij de vuilroosters verwijderd worden. De vraag is wat de gevolgen zijn van het niet verwijderen van drijfvuil dat de vuilroosters niet bereikt. Wij verzoeken om dit bij het onderzoeken van de bezuinigingsoptie goed in kaart te brengen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer