Bijdrage Vast­stelling KRW-maat­re­gelen 2022-2027


6 oktober 2021

Voorzitter,

We maken ons zorgen. Of beter gezegd, we zijn al over dat punt heen. We treuren. De toestand in de wereld, met name op het gebied van klimaat en biodiversiteit, is voor vele jongeren reden om in een depressie te raken.

Het ‘zesje’ voor waterkwaliteit waar de EU ons sinds 2000 al om vraagt, en dan heb ik het over de EKR-score van 0,6, hadden we allang kunnen bereiken. Mits we de ambitie hadden. Maar zelfs met het voorliggende maatregelenpakket gaan we dat zesje dus niet halen. En dan bestaat het maatregelenpakket ook nog eens voor een groot deel uit onderzoek en bereidheid van derden. En de voortgaande verstedelijking en klimaatverandering is er ook nog niet in mee genomen.

Bij elkaar stevenen we dus behoorlijk af op een dikke onvoldoende. Een onvoldoende die als doel is gesteld, door maatregelen bovenop de huidige situatie te tellen. De zogenaamde Praagse methode: Als de maatregelen goed zijn uitgevoerd, is het doel behaald. Maar Brussel kijkt naar de doelen. Keer op keer geven we aan dat de gevolgde systematiek om dat ‘zesje’ maar niet te hoeven halen, de ‘technische doelaanpassing’, juridisch nogal twijfelachtig in elkaar zit. Zeker als je als argument gebruikt dat andere waterschappen het ook doen. Als iets juridisch twijfelachtig in elkaar steekt, kun je je afvragen of je er wel aan moet mee doen.

Ook drie van de vier insprekers vragen om meer ambitie. Het waterschap pakt deze uitgestoken handen niet aan. Eén van deze insprekers stelt dat het waterschap er ‘primair voor de boeren’ is. Ondanks de ontkennende reactie, benadrukt het waterschap dat we toch echt moeten spreken over ‘landbouwgronden’ in plaats van ‘landbouw’. Het is tekenend dat HDSR juist een voorstel van de LTO wél overneemt die de rol van de agrarische sector (/landbouw) op de waterkwaliteit bagatelliseert.

Juist voor zowel een gezonde agrarische sector áls voor een gezond ecosysteem dat volledig kan voldoen aan Europese normen, hadden we vanaf het begin al functieverandering niet moeten uitsluiten als maatregel, ook al heeft het waterschap geen directe invloed hierop.

Voorzitter,

Ik sluit af met twee vragen aan de hoogheemraad:

- Is de hoogheemraad het met de Partij voor de Dieren eens dat ook de huidige set maatregelen het halen van de verlaagde doelen zeer onzeker maakt?

- Wat gaan we doen met de resultaten van de onderzoeken? Is hier voldoende ruimte voor op de begroting? Kan het AB op basis van deze resultaten separate maatregelen verwachten die voor 2027 effect gaan hebben?

Dank u voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SAS)

Lees verder

Bijdrage Regionaal bod U16 RES 1.0 en rolinvulling HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer