Partij voor de Dieren wil eerlijke kosten­toe­deling


6 februari 2017

Het Algemeen Bestuur besprak in december 2016 de tarieven voor inwoners, gebouweigenaren en ongebouwd/landbouw voor 2017. Het waterschap streeft naar kostendekkende tarieven, waarbij iedere categorie voldoende reserves heeft. De reserves van ongebouwd/landbouw zitten in onze begroting ver onder de ondergrens. Onder meer de CU en de PvdD hebben daarom aangedrongen op een verhoging van het tarief voor ongebouwd/landbouw. Dit is door het algemeen bestuur niet overgenomen. In 2017 volgt een fundamentele discussie over kostentoedeling. Onze inzet zal zijn dat de vervuiler betaalt. Dat betekent dat de landbouwsector flink moet betalen, ofwel veel minder moet vervuilen. Wij hopen op het laatste. Wordt vervolgd.

Gerelateerd nieuws

Agrarisch ecologisch waterbeheer in de praktijk

Op 1 september bezocht PvdD bestuurslid Anjo Travaille de praktijkdag voor ecologisch slootschonen en baggerspuiten. Gebiedsc...

Lees verder

Motie uitbreiding bijdrageregeling waterkwaliteit in de stad aangenomen

Het algemeen bestuur van HDSR heeft de door de PvdD fractie ingebrachte motie aangenomen. De motie pleit voor het voorbereide...

Lees verder