Motie Scan biodi­ver­siteit en moge­lijk­heden HDSR


13 december 2017

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 13 december 2017,

Constaterende

  • Dat in de Nederlandse pers, na aanleiding van onderzoek van de universiteiten van Nijmegen en Krefeld, melding is gemaakt van sterke terugloop van de biodiversiteit in de insectenpopulatie (dit heeft bijgedragen aan de motie 'lnstandhouding insecten'
  • Dat de weidevogelpopulatie in de afgelopen 15 jaar met circa 50% is afgenomen en zonder maatregelen de komende tijd verder zal afnemen
  • Dat de biodiversiteit in de breedte in Nederland sterk afneemt volgens landelijke onderzoeken (o.a. van het PBL).
  • Dat burgers, boeren en beleidsmakers zich in toenemende mate zorgen maken over biodiversiteit.

Overwegende:

  • Dat HDSR bewust en onbewust veel invloed heeft op de biodiversiteit o.a. door peilbeheer, onderhoud, stimuleringsmaatregelen en KRW aanpak.
  • Biodiversiteit een (klein)onderdeel is van de duurzaamheidsagenda van HDSR.
  • We op dit moment onvoldoende weten wat HDSR vanuit haar rol als waterbeheerder, zou kunnen, dan wel moeten doen om de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen.
Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:
  • Een scan uit te (laten) voeren, zo mogelijk met of door STOWA, om na te gaan hoe de biodiversiteit zich in ons beheergebied ontwikkelt en welke mogelijkheden we als waterschap kunnen gebruiken om de biodiversiteit te bevorderen.

En gaat over van de orde van de dag.

Anjo Travaille


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer