Motie instand­houding insecten


13 december 2017

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 8 november en 13 december 2017,

Constaterende dat:

 • in de Nederlandse pers onlangs velerlei artikelen zijn verschenen die melding maken van een sterk verontrustende terugloop van de biodiversiteit in de insectenwereld naar aanleiding van publicaties vanuit de universiteiten van Nijmegen en Krefeld en ondersteunende reacties daarop uit "Wageningen"; zie bijvoorbeeld de NRC, wetenschapskatern dd 28 oktober, pagina 4 en 5;
 • de provincie Utrecht vanaf 1 januari 2O17 verantwoordelijk is voor het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden en herstellen van de biodiversiteit;

  Overwegende dat:

  • vanuit het belang van de Utrechtse burger en van de kwaliteit van de natuur dit een zeer verontrustende ontwikkeling is;
  • het waterschap HDSR een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor alle leven in en om het water, gezien zijn wettelijk takenpakket;
  • een actieve houding van ons waterschap de maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin van andere overheden onverlet laat;
  • niet van alle maatregelen helder is, wat de effecten er van zijn;

  Verzoekt het college:

  • ln kaart te brengen wat het waterschap in de uitvoering van haar werkzaamheden kan bijdragen aan het tegengaan van de terugloop van de biodiversiteit onder de insecten en tevens aan te geven wat het waterschap al aan activiteiten in dat kader verricht;
  • Met de provincie te overleggen wat HDSR vanuit zijn eigen taken kan doen om het door te provincie gevoerde beleid te helpen realiseren;
  • De resultaten daarvan terug te melden aan het AB hoe dit ingepast is binnen het beheer en de projecten van HDSR;
  • Bij de Unie van Waterschappen er op aan te dringen om ook op landelijk niveau en bij de waterschappen ín deze een actief houding te bevorderen;
  • De Unie van Waterschappen en de Stowa te vragen om onderzoek naar de vraag hoe een gezonde insectenstand bevorderd kan worden.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Willem van der Steeg
  mede indiener  Status

  Aangenomen

  Voor

  PartijvoordeDieren, PvdA, VVD

  Tegen

  Wij staan voor:

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer