Bijdrage Begroting 2011


23 november 2010

Voorzitter, over het algemeen kunnen wij positief staan t.o.v. deze begroting. Ik denk dat het een goede mix is van rekening houden met ‘stormachtige’ tijden en anderzijds waarmaken van de doelstellingen uit ons Waterbeheerplan.

Blz. 6 begroting: T.a.v. de muskusratten staat er dat de wettelijke taakoverdracht ons 1,8 miljoen kost. Uit de herziene versie kan ik echter niet goed opmaken of dit een totaalbedrag is, of dat deze 1,8 miljoen bovenop de ongeveer 1,4 miljoen komt die we nu reeds uitgeven. Het totaalbedrag zou dan ongeveer 3,2 miljoen per jaar zijn. Gaarne enige toelichting wat het exacte bedrag gaat worden. Voorzitter, hoe dan ook,wat ons betreft is het bedrag een bewijs dat de ingezette lijn om ook naar alternatieven en preventie te kijken, de juiste is.

Blz. 9 Biodiversiteit: gezien de beschouwingen, zal het geen verrassing zijn dat ik heel tevreden ben dat wij als eerste waterschap partij zijn geworden bij de Coalitie Biodiversiteit. Monitoring en onderzoek is echter essentieel om een goed beeld te krijgen van de situatie in ons beheergebied. In dat kader stellen wij voor om te kijken of aansluiting bij de Nationale Databank Flora en Fauna voor HDSR voordeel op kan leveren.

Blz. 23 Muskusratten: De doelstelling luidt: Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt. Bij de maatregel zie ik echter alleen bestrijding staan. In dat geval zijn de maatregelen echter te beperkt omschreven,want we hebben te maken met de in het kader van de Voorjaarsnota aangenomen motie omtrent het eventueel muskusratbestendig maken van waterkeringen. De strekking van deze motie had hier dus ook vermeld moeten staan. Ik heb er begrip voor dat implementatie tijd vergt, mede gezien het onderzoek wat gaande is dankzij de provinciale subsidie, maar ik vraag toch aandacht voor integratie in beleid.

Daarnaast komt men volgens prognose in 2011 beneden de door de bestrijding als beheersbaar geziene norm van 0,25 vangsten per uur. Voorzitter, dat betekent dus ook, dat er automatisch ruimte komt om de gebruikte vangmiddelen tegen het licht te houden, mede gezien het inmiddels gereed gekomen EU onderzoek hieromtrent. Het schrappen van de zeer dieronvriendelijke verdrinkingsval verdient sowieso aanbeveling.

Blz. 45 Goed ecologisch Potentieel: In het kader van behoud vinden wij het zorgelijk dat nog steeds geen van onze wateren voldoet aan de KRW normen voor een goede ecologische toestand. In geen van onze waterlichamen is sprake van een goed ecologisch potentieel en daarmee gaan we straks dus ook niet voldoen aan de EKRW, want in het beoordelingskader van de EKRW geldt dat een onvoldoende op onderdelen, een onvoldoende voor het totaal is, het zogenaamde ‘One out, all out’ beginsel.

Blz. 46 Waterparels: Ook t.a.v. de waterparels willen we onze zorgen uitspreken. De waterparels staan zowel in het Provinciaal Waterplan, als in ons Waterbeheerplan. Volgens de begroting 2010 zou nu tenminste 1 onderzoek t.a.v. de waterparels gereed moeten zijn. Bij mijn weten is dat niet gebeurt. Ik heb de indruk dat er in dit opzicht sowieso niet veel meer gebeurt tussen de provincie en het waterschap dan elkaar de bal toespelen. Ons inziens is het tijd voor geen woorden,maar daden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer