Motie Eisen FUP's


2 juli 2014

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 2 juli 2014,

  • kennis genomen hebbende van de Voorjaarsnota 2014;
  • kennis genomen hebbende van de opmerking van de heer Beugelink dat er weinig bekend is over de eisen aan FUPS (Fauna Uittreed Plaatsen) en dat het wetenschappelijk vrijwel onontgonnen terrein is (zie notulen commissie SKK d.d. 8 mei 2014, pagina 1);
  • constaterende, dat er bij HDSR weinig bekend is over de eisen aan FUP’s;
  • overwegende, dat met het realiseren van FUP’s veel dierenleed voorkomen kan worden;
  • overwegende, dat HDSR het belangrijk vindt dat FUP’s worden aangelegd in de oevers en daarom een paragraaf wil opnemen over aanleg van FUP’s in het oeverbeheerplan;
  • overwegende, dat in dit kader kennis van de vereisten van FUP’s van belang is.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

  • om een onderzoek in te stellen naar de vereisten van FUP’s, waaronder onderlinge plaatsingsafstanden en geschiktheid per diersoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

W. Bodewitz (PvdD)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer