Zorgen over drugs en medicijnen in het water

De fractie van de Partij voor de Dieren van De Stichtse Rijnlanden heeft van het college de toezegging gekregen dat men niet alleen gaat onderzoeken of medicijnresten een gevaar voor de waterkwaliteit vormen, maar men betrekt ook drugsrestanten hierbij. Via het riool komt namelijk een gevaarlijke hoeveelheid geneesmiddelen in het water terecht. Het water uit de kraan is nog goed, maar de kwaliteit van drinkwaterbronnen wordt bedreigd, aldus het RIVM.

Er is reden tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit, blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Geneesmiddelen komen na gebruik via het toilet en de waterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater terecht. Resten van geneesmiddelen vormen een risico voor de kwaliteit van het drinkwater in Nederland, omdat de concentratie van geneesmiddelen in het water groter wordt. Dat komt onder meer door het stijgende medicijngebruik als gevolg van de vergrijzing. Bovendien daalt de waterstand van de rivieren periodiek, waardoor de vervuiling indikt.

Het is voor het eerst dat het RIVM heeft berekend hoeveel geneesmiddelen er in ons land in het water terechtkomen. In Nederland wordt per jaar naar schatting minstens 140 ton geneesmiddelresten in het oppervlaktewater geloosd. Daar het hier om een voorzichtige schatting gaat, is het mogelijk nog aanzienlijk meer. Bovendien is er nog weinig kennis over de gevolgen voor de natuur. Er zijn namelijk zo'n 2.000 werkzame stoffen in geneesmiddelen, waarvan er ongeveer 80 zijn onderzocht.

Onderzoek heeft wel reeds aangetoond dat geneesmiddelen effect kunnen hebben op waterdieren. Zo kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen, en kan het gedrag van waterkreeftjes en vissen veranderen door antipsychotica. De Partij voor de Dieren pleit voor meer onderzoek op dit gebied, preventieve maatregelen zoals filters bij zogenaamde 'hot spots' en strengere regelgeving om het milieu te beschermen.

Verschillende Utrechtse gemeenten hebben daarnaast onderzoek gedaan naar de hoeveelheid drugsrestanten die via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht komen. Hieruit bleek dat het om significante hoeveelheden gaat. De Partij voor de Dieren heeft daarom gevraagd om ook te kijken naar de gevolgen voor de waterkwaliteit van deze drugsrestanten. Het college heeft dit toegezegd.