Motie vermindering meststoffen & bestrijdingsmiddelen

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 6 juli 2016, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat zonder een substantiële vermindering van de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen de KRW doelen en andere waterkwaliteitsdoelen niet zullen worden gehaald;
  • De Europese KRW een resultaatsverplichting is waarin HDSR zijn eigen verantwoordelijkheid heeft,

Overwegende dat:

  • HDSR niet de bevoegdheid heeft om de wetgeving op het gebied van bestrijdingsmiddelen en meststoffen aan te scherpen;
  • HDSR wel een groot aantal directe en indirecte mogelijkheden heeft die kunnen bijdragen aan vermindering van emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater,

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Een scan uit te voeren van alle mogelijke middelen die HDSR kan inzetten om de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen en aan te geven in hoeverre deze middelen kunnen bijdragen aan de gewenste vermindering van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Anjo Travaille

René van der Kruk

Status: Ingetrokken na toezegging college
Voor: -
Tegen: -