Motie ecologisch beheer

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 6 juli 2016, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat meer botanische diversiteit goed is voor de veiligheid van dijken;

Overwegende dat:

  • Een waterkering met meer biodiversiteit aantrekkelijk is voor recreanten;
  • Biodiversiteit op waterkeringen bijdraagt aan een gezond ecosysteem;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Bij het beheer van alle waterkeringen uit te gaan van beheer dat de biodiversiteit bevordert, tenzij dit niet haalbaar is vanuit o.a. het oogpunt van veiligheid, techniek of niet passend binnen het bestaande financiële kader,

en gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Anjo Travaille

René van der Kruk

 

 

 

Status: Aangenomen
Voor: Unaniem
Tegen: -