Motie groene tuinen

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 28 juni 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Overwegende dat:

  • Betegelde tuinen niet 'klimaatproof' zijn;
  • En groene tuin goed is voor de biodiversiteit;
  • Betegelde tuinen bij hoosbuien kunnen bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu;
  • Groene tuinen het overtollige water beter beter vast kunnen houden en daardoor de kans op vervuilende riooloverstorten helpen verminderen;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • In overleg te treden met de gemeenten in ons beheergebied om te kijken of mensen met een groene (beplante) tuin waarin regenwater wordt opgevangen of in de grond kan zakken daarvoor beloond kunnen worden via bijvoorbeeld een korting op de rioolheffing of een andere belastingkorting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

Status: Unaniem aangenomen
Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, LNE, ChristenUnie, CDA, Water Natuurlijk, AWP, SGP
Tegen: -